TELEFON : 0238.754.865

Bulletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001

Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001 pentru anul scolar 2015 – 2016

BULETIN INFORMATIV

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul accesul la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Scoala Gimnaziala Podgoria funcţionează potrivit:

– Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

– Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unitatilor de invatamant preuniversitar,

Coordonate de contact:

SCOALA GIMNAZIALA PODGORIA

strada Principala,

COM. PODGORIA, JUD BUZAU

tel: 0238574865, fax 0238574800

email: scoala.podgoria@yahoo.com

Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm luați notă de următoarele:

 1. Contactați Serviciul Secretariat pentru:

Eliberare acte studii

Eliberare adeverinte

Depunere cereri

Situatii scolare

Structura organizatorica a Scolii Gimnaziale Podgoria

Consiliul de administratie – (componenta este publicata pe site-ul scolii:

http:// scoalagimnazialapodgoria.ro

Director: prof. Sofron Carmen

Secretar:  Pricopi Violeta

Eliberare acte de studii, adeverinte, inregistrare cereri: Pricopi Violeta

Program de funcţionare al Scolii Gimnaziale  Podgoria:

Luni:       8-16

Marți:    8-16

Miercuri:  8-16

Joi:          8-16

Vineri:     8-14

Programul de audiențe:

Joi:          10-14

Vineri:     10-12

Pentru audienţe la directorul  unitatii de invatamant se depune o solicitare în scris la Serviciul secretariat.

În cererile scrise de primire în audienţă se vor menţiona:

–       datele de identificare ale solicitantului.

–     datele de contact – telefon, adresă poştală, adresa de email. descrierea problemei pentru care se solicită audienţa;

Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data şi ora la care se poate prezenta pentru audienţă.

 

Lista documentelor de interes public:

 1. Organizarea şi funcţionarea generală:
 2. Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de MECS
 3. Organigrama instituţiei şi fişele posturilor angajaţilor.
 4. Programe şi strategii /Programe manageriale,
 5. Calendarul activităţilor educative,
 6.   Rapoarte de activitate.
 7. Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat
 1. Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare,evidenţă informatizată
 2. Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare
 3. Reţeaua, profilul şi datele de contact
 4. Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară.
 5. Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ.
 6. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice.
 7. Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi.

III.    Curriculum

 1. Planuri – cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ.
 2. Lista manualelor.
 3. Structura anului şcolar în curs.
 4. Grafice semestriale/anuale de asistenta
 5. Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilorşcolare; Rezultate obţinute.
 6. Reglementări legale privind inscrierea în învăţământ;
 7. Metodologii şi grafice de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen şi evaluare, rezultatele examenului.
 8. Lista programelor şi proiectelor cu finanţare europeană derulate în scoala
 9. Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice.
 10. Oferta de formare continuă a CCD.
 11. Reţeaua furnizorilor de formare.
 1. Resurse umane
 2. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi nedidactice
 3. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 4. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilorpentru ocuparea funcţiilor didactice
 5. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice
 1. Planificare financiară şi evidenţă contabilă
 2. Resursele financiare ale Scolii Gimnaziale Simand.
 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar.
 4. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.
 1. Investiţii
 2. Planuri şi programe de investiţii.
 3. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii.
 4. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

VII. Secretariat

 1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor
 2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

‐     Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților

‐  Informaţii clasificate potrivit legii;

Modalităţi de contestare:

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume:

 • reclamaţia  se  depune la  secretariatul unitatii ,  în  termen  de 30  de  zile;

Director,

prof.  Sofron Carmen

 

error: Continutul este protejat anti-copiere !!